Stowarzyszenie im. Florentyny Malskiej powołane zostało w grudniu 2004 roku i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym na czas nieokreślony, zarejestrowanym w dniu 16.06.2005 roku.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach, w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
nr KRS 0000236359
Zrzesza ono 26 członków reprezentowanych przez:


Zarząd


- Agnieszka Socha - prezes
- Alicja Wieczorek - vice prezes
- Iwona Kowalska - sekretarz
- Barbara Hejzdral - skarbnik
- Danuta Chmielnicka - członek zarządu
- Jolanta Kucharczyk - członek zarządu
- Aneta Chrzanowska - członek zarządu


Komisja rewizyjna:

Bogumiła Rutka
Beata Ewertowska – Zając
Renata DziarmagaCelem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie zadań regulaminowych Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, uczenia i wychowywania poprzez doświadczenia życiowe, tworzenie nowych form mieszkaniowych z programem największego usamodzielnienia;
 2.  rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżniejszych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy;
 3. tworzenie i prowadzenie samodzielnych domów pomocy społecznej lub filii DPS im. F. Malskiej oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla najbardziej samodzielnej grupy mieszkańców, zapewniających atmosferę rodzinną;
 4. tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i pracujących z nimi;
 6. wydawanie publikacji;
 7. promocja twórczości osób niepełnosprawnych;
 8. ochrona zdrowia, Szczególnie w zakresie rehabilitacji i pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz rehabilitacji ofiar wypadków przy pracy i innych zdarzeń losowych;
 9. prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych zmierzających do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej;
 10. podejmowanie różnorodnych form pomocy i działań mających na celu umożliwienie osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;
 11. tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych służących realizacji celów stowarzyszenia;
 12. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
 13. prowadzenie i wspomaganie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy;
 14. prowadzenie działań polegających na wspomaganiu organizacyjnym i merytorycznym młodzieży i dorosłych grup wolontariuszy;
 15. organizowanie imprez o charakterze promocyjnym i dochodowym (kiermasze, festyny, koncerty, bale).
Sposoby realizacji celów:

 1. pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju i za granicą
 2. prowadzenie zbiórek publicznych
 3. zakup nieruchomości oraz sprzętu
 4. nawiązywanie kontaktów z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi.
Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich oraz darowizny od osób prywatnych i podmiotów prawnych. Stowarzyszenie od 2007 roku jest stowarzyszeniem pożytku publicznego
Wśród stałych darczyńców możemy wymienić Harego Aertsa z Holandii a także Aptekę "Lekarze Nadziei" z Krakowa 
Stowarzyszenie współpracuje ponadto z innymi placówkami tj.:
 • DPS im. Jana Pawła II w Kielcach,
 • Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach,
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul.Wesoła w Kielcach.
Aktualnie zawarto umowę z Kieleckim Bankiem Żywności i darowizny w postaci produktów spożywczych przekazywanych na rzecz mieszkańców DPS.
Siedziba i adres:

25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
Regon: 26003 1 022
NIP: 657-26-44-730

Numer konta fundacji Bank Gospodarki żywnościowej w Kielcach  

nr 37 2030 0045 1110 0000 0265 3650

powrót do strony głównej dpsmalska